Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.eshop.sfckopanka.sk je spoločnosť TIOT, s.r.o., IČO 52 859 495 so sídlom Pekná ulica 9331/11, 917 01 Trnava (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon“)
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • adresa: Pekná ulica 9331/11, 917 01 Trnava
 • email: info@photodananai.sk
 • telefón:+ 421 915 767 285

                   

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie tovaru, telefonický kontakt a e-mail, a to len na vymedzený, alebo ustanovený účel.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov),
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle ust. § 28 Zákona. S takým spracovaním ste ako dotknutá osoba  poskytli svoj výslovný súhlas.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 2. Všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu, nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou subdodávateľov prevádzkovateľa, ktorými sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26367/B

Spoločnosť Shoptet Pay

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (AXIMA SMS SERVICES s.r.o.; STORMWARE s.r.o.; Websupport s.r.o.; Datacon s.r.o.) 
 • zaisťujúce marketingové služby:

Google (Ads Data Processing Terms)

Facebook (Data Policy)

Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

Heureka (VOP,Ochrana soukromí)

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb - The Rocket Science Group, LLC.

Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup k údajom. Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom
 • právo na opravu. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia
 • právo na výmaz. Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v zákone,
 • právo na obmedzenie spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden zo zákonom ustanovených prípadov.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • právo na prenositeľnosť údajov. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktú­rovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 1. Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail: info@photodananai.sk.

                                                        

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva a uchováva. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 2. Prevádzkovateľ je povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa ako dotknutá osoba oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa ako dotknutá osoba oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. Odber noviniek a teda svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na možnosť „Odhlásiť sa z odberu noviniek”, ktorá sa nachádza v dolnej časti každého newslettra alebo zaslaním žiadosti o odhlásenie z odberu noviniek na e-mail: hello@giftology.sk.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke www.giftology.ska zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.06.2023.

V Trnave, dňa 20.06.2023

Späť do obchodu